Structure WKK RUSSIA

President —  Sergey Soldatov

First vice president —  Sergey Kozhevnikov

Secretary — Anastasiya Bogolyubova